m:tel Playground izazov – predstavljamo vam tim AgriTech

Jedan od timova koji vrijedno radi na realizaciji svojih IoT rješenja u okviru m:tel Playground izazova, je i tim AgriTech iz Prijedora.

AgriTech Innovation Hub u okviru djeluje i ovaj tim, čini grupa kreativaca posvećenih stvaranju novih tehnoloških rješenja namijenjenih prvenstveno poljoprivrednoj proizvodnji u cilju povećanja efikasnosti, a zasnovanih na inovativnim konceptima kao što su IoT, Remote Sensing-a, Smart Grid-a i dr. Okuplja ljude različitih stručnih profila, od agronoma do web-developera, elektrotehničara i inženjera elektrotehnike. Agritech se takođe bavi edukacijom mladih i okuplja grupu srednjoškolaca, uključenih u kreativni process kroz izradu prototipa.

U okviru m:tel Playground izazova, AgriTech tim radi na rješenju, tj proizvodu senzorskog kontrolora orošivača. Ideja za ovakvim rješenjem proistakla je iz konkretne potrebe jednog lokalnog proizvođača lješnika. Radi se o plantaži površine 40 ha, ujedno i jedne od najvećih na području BiH. Naime, za lješnik je karakteristično  da se sadnice sade na relativno velikim udaljenostima jedna od druge, obično 5-6 m.  S obzirom da period potreban da sadnice porastu i popune sa krošnjom prazan prostor između njih iznosi najmanje pet godina, pojavio se problem načina aplikacije pesticida. Ukoliko se aplikacija obavlja mašinski, pomoću orošivača, ogroman dio preparata se raspršuje u prazan prostor između sadnica. Ukoliko se aplikacija vrši ručno, ona zahtjeva angažman velikog broja ljudi i dugo traje.

Rješenje se sastoji od senzora koji se montiraju sa obe strane traktorskog orošivača. Prilikom vožnje kroz parcelu, senzori kod prolaska pored sadnice detektuju krošnju i aktiviraju dizne za prskanje, čime se aplikacija pesticida ograničava na krošnju biljke. Rješenje nudi modularni adapter koji omogućava da se uređaj montira i na orošivače starije, prostije izrade koji nemaju elektronsko upravljivo paljenje i gašenje dizni čime je, osim ugradnje senzora, omogućena ručna kontrola dizni iz kabine vozača bez nezgrapnih crijeva i ventila u kabini.

Sistem je usklađen sa IoT konceptom. Podaci kao što su trajanje tretiranja, uključenost dizni, broj paljenja, lokacija traktora se putem LoRa modula šalju na Internet. Korisniku sistema je omogućeno da pomoću mobilne aplikacije i telefona montiranog u kabini traktora ili sa udaljenog mjesta u realnom vremenu izvrši uvid u osnovne parametre tretiranja kao što su: utrošak radnih sati, potrošnja pesticida, trajanje tretiranja, broj istretiranih biljaka, trenutna lokacija traktora, broj praznih mjesta (suve sadnice) i sl.

Gledano kroz prizmu energetske efikasnosti, osnovna prednost sistema ogleda se u postizanju maksimalnog efekta kroz adaptaciju postojećih tehničkih resursa. Ona se  ostvaruje kroz uštedu u potrošnji pesticida, smanjenju troškova radne snage, boljoj kontroli i planiranju radnih operacija. Procjene su da u zasadima rijetkog sklopa kao što su zasadi lijeske, primjenom ovakvog riješenja mogu da se ostvare uštede u pesticidima od najmanje 50% u prvih 5 godina eksploatacije zasada što odgovara vrijednosti od oko 500-800 KM/ha godišnje. Riješenje je pogodno i za druge kulure kao što su orah, kajsija, kesten, šljiva kao i za intenzivne zasade gustog sklopa gdje se ušteda ostvaruje na osnovu efikasnijeg utroška na obodima parcele i praznim prostorima unutar parcele.

O tome kako im u realizaciji njihove ideje pomaže m:tel Playgraund izazov, ovaj vrijedni tim iz Prijedora odgovara:

Program nam dosta pomaže u daljem razvoju našeg StartUpa i našeg proizvoda. Kao najkorisniji vid podrške vidimo priliku da se upoznamo sa ljudima koji se bave sličnim poslom, da razmjenjujemo ideje i da potražimo (ili damo ako možemo) savjet kada je to potrebno. Takođe, istakli bismo seriju predavanja koja je bila organizovana u sklopu programa, a koja je pomogla da se upoznamo sa osnovnim pojmovima iz Product marketinga, s obzirom da je dobar dio tima tehničke struke i nije se susretao sa ovom oblašću. Posebno korisne ocjenjujemo jedan-na-jedan sastanke gdje smo imali priliku da razgovaramo sa mentorima o konkretnim prednostima i manjkavostima sistemima i da dobijemo korisne upute. Na kraju, puno znači i pozitivni pritisak koji osjećamo kroz učešće u programu jer nas tjera da proizvod završimo kvalitetno i na vrijeme.

U budućnosti, AgriTech će da nastavi sa daljim razvojem ovog prototipa. Predstoji period dužeg testiranja. Sa tehničkog stanovišta, potrebno je provjeriti robusnost sistema i tačno izračunati uštede. Takođe je važno provjeriti odgovor korisnika na mobilnu aplikaciju. Što se tiče  marketiga proizvoda, potrebno je provjeriti u kojim kulturama na globalnom nivou sistem može da takođe nađe svoju primjenu. Planirano je da se uradi predstavljanje i promocija proizvoda, kroz poljske demonstracije, izložbe, sajmove i sl. Proizvod nudi mogućnosti daljeg unapređenja kao što je npr. integracija multispektralnih kamera za analizu zdravstvenog stanja krošnje i sl.

Povezivanje uređaja na IoT putem LoRa mreže vidimo kao prvi korak u sticanju iskustva u budućoj  implementaciji složenijih sistema monitoringa i kontrole poljoprivrednih sistema. Naš tim već radi na izradi novih rješenja koja se odnose na automatizaciju pojedinih operacija kao što su kontrola navodnjavanja, regulacija klime u zatvorenim prostorima i sl. koja se nadopunjavaju na tehnologije primjenjene u ovom projektu. Svako od novih riješenja zahtjeva period testiranja i adaptacije pa nas u narednom period očekuje dosta terenskog rada. Interni planovi za naredni period odnose se na tehničko unapređenje prostora za rad i proširenje tima kroz angažman novih seniora i juniora-developera.

Smatramo da se nalazimo na pragu vremena u kojem će korisnička IoT riješenja zasnovana na realnim potrebama proizvođača stvoriti širok prostor za djelovanje  inovacionih timova kakav je AgriTech. Efikasna proizvodnja zahtjeva inovacije. Uvođenje inovacija u proizvodnju u praksi vidimo, između ostalog, kao zahtjev za  redovnom komunikacijom sa proizvođačem, obezbjeđenjem stalne podrške i razvojem uzajamnog povjerenja, ističu iz ovog prijedorskog tima.

Kao i svim ostalim timovima koje uskoro očekuje predstavljanje gotovih IoT rješenja na Demo danu, koje je planirano sredinom decembra 2020, želimo uspjeh u daljem radu.